Wolontariat - nowe rekomendacje

Rekomendowane kryteria przyznawania wpisu za wolontariat na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze:

co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej,

godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się

minimum 10h w trakcie jednego roku szkolnego,
oraz
czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż dwa lata szkolne.

Godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole.
W wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała nieobecność ucznia, przeniesienie z innej szkoły, wybitne zaangażowanie, itp.) decyzję o przyznaniu wpisu na świadectwie ucznia podejmuje dyrektor.

Rekomendujemy wdrożenie zaproponowanych powyżej kryteriów od roku szkolnego 2023/2024 dla klas 4, 5 i 6.
Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)
   w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)
     w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin
    w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, powinien on być przepisany na świadectwo ukończenia szkoły

 

https://ochotnicy.waw.pl/aktualnosci/868-wpis-za-udzial-w-wolontariacie-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-wspolne-kryteria-w-warszawskich-szkolach