REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI
 
Zespołu Szkół 74 w Warszawie
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników.

 

2. Obiady wydawane są dla :

- uczniów wnoszących opłaty indywidualne

- uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS

- pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

 

3. Opłaty przyjmowane są z góry pomiędzy 20, a 25 dniem miesiąca za miesiąc następny . Wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń kiedy opłata za te miesiące pobierana jest odpowiednio do dnia 5 stycznia i 5 września.

 

4. Opłaty są przyjmowane wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek bankowy szkoły pełną kwotę  na dany miesiąc.

 

4. Posiłki wydawane są w godzinach 11.25 – 14.05 wg harmonogramu klas. 

11:25 - 11:40 - klasy Ic, IIc, IIIc

11:50 - 12:05 - klasy IV-V

12:25 - 12:40 - klasy Ia, IIa, IIIa

12:50 - 13:10 - klasy VI-VII

13:20 - 13:40 - świetlica

13:55 - 14:05 - klasy VIII

 

5. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody, konkursy itp. obiad wydawany jest o ustalonej wcześniej godzinie po ustaleniach pomiędzy organizatorami wyjazdu, a intendentem.

 

6. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 9.00 danego dnia mailowo lub telefonicznie w sekretariacie szkoły lub intendenta. Opłata za niewykorzystany obiad z w dniu niezgłoszonych nieobecności nie podlega zwrotowi.

 

7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 

8. Podczas wydawania obiadów obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

 

9. Na stołówce nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.

 

10 . Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

11. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

 

12 . Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.

 

13. Uczniowie, którzy noszą długie włosy, proszeni są o związywanie ich przed wejściem na stołówkę.

 

14. Okrycia wierzchnie oraz torby, plecaki itp. zostawiamy poza stołówką.

 

15.  Zabrania się wynoszenia poza stołówkę sztućców, oraz innych naczyń.

 

16. Uczniowie przebywający w stołówce szkolnej zobowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.

 

17. Z posiłku można korzystać wyłącznie na stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.

 

18. Za wszelkie szkody spowodowane w stołówce przez ucznia, odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.