Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1280)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na :
- rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  ucznia
- rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
- rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole
w celu wpierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków  do jego aktywnego  i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół nr 74 udzielają uczniom:
nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści; psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, doradca zawodowy.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem poprzez zintegrowane działania  nauczycieli i  specjalistów, 

a także w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia
- zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu 
- zindywidualizowanej  ścieżki kształcenia 
- porad i konsultacji
- warsztatów
- zajęć specjalistycznych:

  • korekcyjno- kompensacyjnych
  • logopedycznych
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  • zajęć o charakterze terapeutycznym

Korzystanie z pomocy  na terenie szkoły jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23

ul. 1 Praskiego Pułku 8

05-075 Warszawa- Wesoła

tel. 22 760 03 87, e-mail:ppp23@edu.um.warszawa.pl
od poniedziałku –  do piątku g. 8.00-20.00    

sobota  g.8.00-12.00

link do strony:
https://ppp23.waw.pl/kontakt/

Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną CEA  (dla szkoły muzycznej)

Psycholog 

ul. Miodowa 24 A,  00-246 Warszawa

tel. 22 635 79 05

dyżur:

Na terenie szkoły pomocy udzielają specjaliści:

PSYCHOLOG Olga Załęska

tel. 22 879 80 18 w.27

poniedziałek 9.00- 13.00

wtorek 10.30-13.00

środa 9.00- 13.30

piątek 9.00- 13.00

 

PEDAGOG / DORADCA ZAWODOWY Agnieszka Wardak

doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

tel.: 22 879 80 18 w.27

poniedziałek 11.30- 17.00 

wtorek  9.00-14.30

środa 9.00- 14.30

czwartek 9.00-14.30

 

LOGOPEDA Monika Jurewicz

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY Martyna Majsak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne s. 306 

godzina 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

8.20-9.05 

5c 

 

 

2c g. 8.30 

 

9.10-9.55 

3a 

zajecia ind H. W.
9.10-10.10 

zajęcia ind.G. W. 

9.10-10.10 

6c 

zajęcia ind.
M.M. 9.45-10.30 

10.15-11.00 

2a 

 

zajecia ind. I. S.  

10.10-10.55 

 

 

11.05-11.50 

5a 

4a 

 

 

 

11.55-12.40 

zajecia ind. N.W. 

zajęcia ind.O.D. 

6a 

 

 

13.10-13.55 

 

zajęcia ind.M. G. 

 

 

7a 

14.05-14.50 

zajęcia ind. W.Cz.
14.05-15.05 

7b Igr 

 

 

7b II gr.

 

Artykuły